Privacyverklaring registratiesysteem evenementen en bijeenkomsten JBZ

Om u in te schrijven voor evenementen en bijeenkomsten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna te noemen JBZ) via het registratiesysteem, is het nodig dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met uw gegevens mogelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen van gebruikers van het registratiesysteem en hoe we deze gegevens gebruiken.

Verantwoordelijke

De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijk zoals staat beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via mail privacy@jbz.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

JBZ mag uw persoonsgegevens voor het aanmeldproces via het registratiesysteem verwerken indien u daarvoor toestemming geeft. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens delen

Het JBZ maakt gebruik van diensten van een derde partij om uw inschrijving voor evenementen en bijeenkomsten te registreren. Dit houdt concreet in dat een derde partij zorgt voor het opslaan van de persoonsgegevens. Deze derde partij is de aanbieder van het registratiesysteem.

Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die u via het registratiesysteem invult, zoals uw naam of e-mailadres en het evenement/bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt, gebruikt JBZ alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is voor de registratie van uw inschrijving voor een evenement of bijeenkomst. Uw gegevens gebruikt JBZ nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten JBZ ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Cookies

Het registratiesysteem maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van de website, om u te herkennen bij een volgend bezoek en voor de beveiliging van uw gegevens. Bekijk de cookieverklaring.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die worden verwerkt via het registratiesysteem.
 • Inzage
  U kunt het JBZ vragen om uw gegevens die bij het gebruik van het registratiesysteem zijn vastgelegd, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen.
 • Correctie
  Indien persoonsgegevens die het JBZ van u in het registratiesysteem verwerkt niet correct zijn, kunt u JBZ vragen om deze te corrigeren.
 • Vernietigen
  U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens die in het registratiesysteem zijn verwerkt. Het JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen.
 • Gegevensoverdracht
  Indien u de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan JBZ heeft verstrekt en JBZ deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.
 • Bezwaar
  In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal JBZ aan uw verzoek voldoen.
 • Beperking
  U kunt het JBZ in een aantal gevallen verzoeken om niets met uw gegevens te doen dan deze alleen op te slaan en als het ware tijdelijk te bevriezen. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden.

Wilt u meer weten over uw rechten en hoe u hiervan gebruik kunt maken, stuur dan een e-mail naar privacy@jbz.nl.

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. JBZ houdt zich daarbij aan de eisen die de wetgeving stelt.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Het JBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens worden strikt beperkt tot degenen die namens JBZ betrokken zijn bij de dienstverlening of zorgverlening. Of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

Contact

Indien het JBZ niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw leidinggevende/management.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u de Functionaris Gegevensbescherming van het JBZ inschakelen. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via fg@jbz.nl.

Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 31 juli 2023